Rekonstrukce ČOV

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn (dále „zadavatel“), se sídlem Roztoky 52, 270 23 Křivoklát, zadává veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále zákon), s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je tedy v zadávací dokumentaci například obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona, je postup podle tohoto ustanovení použit pouze jako zadavatelem zvolená analogie.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce čističky odpadních vod v prostoru areálu organizace. Detailně je předmět zakázky zpracován v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 403059,23,- Kč bez DPH.

Výběrové řízení ukončeno 31.8.2012.pdf Projektová dokumentace 1 (0.07MB)
.pdf Projektová dokumentace 2 (0.17MB)
.pdf Projektová dokumentace 3 (0.16MB)
.docx Smlouva, krycí list nabídky (0.06MB)
.xls Výkaz výměr (0.06MB)
.pdf Výzva (0.42MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením