Podpora přístupu k osobám s autismem v DOZP Leontýn

Tato Výzva je vyhotovena jako podklad pro podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu jejímž předmětem jsou vzdělávací služby v rámci projektu Podpora přístupu k osobám s autismem v DOZP Leontýn (reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00007) financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování dalšího odborného akreditovaného a neakreditovaného vzdělání cílové skupině zaměstnanců (15 osob) směřující ke zvýšení kvality sociálních služeb pro osoby s autismem. 1. Část veřejné zakázky: Akreditované vzdělávání. – akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí, 1) Individuální plánování: Obsah kurzu: - osvojení dovednosti potřebné k individuálnímu plánování. - získání informací, na jaké oblasti života se při tvorbě plánů služby zaměřit. - možnost procvičení plánování služby s konkrétním uživatelem. - ukázky zhotovených plánů. Počet proškolených osob: 15 Předpokládaný časový rozsah: 6 hodin (1 den). V případě, že uchazečem nabízený akreditovaný kurz bude splňovat požadavky zadavatele na obsah kurzu a je akreditován na delší či kratší časový rozsah, nebude se jednat o nesplnění zadávacích podmínek. V takovém případě bude výuka probíhat dle nabízeného akreditovaného kurzu. 2) Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním: Obsah kurzu: - Osvojení si a nácvik fyzických úchopů, držení agresivního klienta v sedě. - Osvojení si a nácvik fyzických úchopů, držení agresivního klienta ve stoje. - Praktický nácvik obrany při držení, škrcení, kousání a vyhýbání se úderu. Nácvik odtáhnutí klienta ze silnice. Počet proškolených osob: 15 Předpokládaný časový rozsah: 12 hodin (2 dny). V případě, že uchazečem nabízený akreditovaný kurz bude splňovat požadavky zadavatele na obsah kurzu nebude se jednat o nesplnění zadávacích podmínek. V takovém případě bude výuka probíhat dle nabízeného akreditovaného kurzu. 3) Zvládání verbální agrese Obsah kurzu: - Osvojení si technik pro zvládnutí verbální agrese, praktická zkouška. - Zážitková ukázka technik pro zvládnutí slovní agrese v následujících tématech: - Co dělat, když je klient lehce naštvaný a chce svůj problém řešit. - Jak reagovat na sprostou mluvu a sarkastické poznámky klientů. - Co dělat, když je klient naštvaný, nechce svůj problém řešit a chce pouze ublížit. - Praktické nácviky a rozbor aktuálních problémů. Počet proškolených osob: 15 Předpokládaný časový rozsah: 12 hodin (2 dny). V případě, že uchazečem nabízený akreditovaný kurz bude splňovat požadavky zadavatele na obsah kurzu a je akreditován na delší či kratší časový rozsah, nebude se jednat o nesplnění zadávacích podmínek. V takovém případě bude výuka probíhat dle nabízeného akreditovaného kurzu. 4) Terapie problémového chování I.: Obsah kurzu: - Osvojení základů aplikované behaviorální analýzy, kterou lze poté využít při práci při zvládání problémového chování (teoreticko-praktická koncepce). - Aktuální řešení problémů klientů a společná konzultace s personálem a aplikace možných řešení. Počet proškolených osob: 15 Předpokládaný časový rozsah: 6 hodin (1 den). V případě, že uchazečem nabízený akreditovaný kurz bude splňovat požadavky zadavatele na obsah kurzu a je akreditován na delší či kratší časový rozsah, nebude se jednat o nesplnění zadávacích podmínek. V takovém případě bude výuka probíhat dle nabízeného akreditovaného kurzu. 5) Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách Obsah kurzu: - rozvoj dovedností, schopností a kompetence zaměstnanců - podpora jejich identifikaci s posláním organizace - praktický nácvik základních prvků první pomoci, rozbor videozáznamů Počet proškolených osob: 15 Předpokládaný časový rozsah: 12 hodin (2 dny). V případě, že uchazečem nabízený akreditovaný kurz bude splňovat požadavky zadavatele na obsah kurzu a je akreditován na delší či kratší časový rozsah, nebude se jednat o nesplnění zadávacích podmínek. V takovém případě bude výuka probíhat dle nabízeného akreditovaného kurzu. Zadavatel uvádí všechny názvy kurzů jako orientační, akreditace musí být udělena na obsah, zaměření a specifikaci kurzů. 2. Část veřejné zakázky: Neakreditované vzdělávání. – není potřeba akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí, 1) Metody a techniky práce s lidmi s autismem Obsah kurzu: - Seznámení se základními metodami, které jsou využívány při práci s lidmi s poruchou autistického spektra (PAS). - Seznámení s praktickou koncepcí s velkým důrazem na zážitkové metody. Práce s lidmi s PAS. - Cílem je zvýšit porozumění myšlení a chování lidí s poruchou autistického spektra a pochopit deficit, které plynou z povahy handicapu těchto osob. - Prostor pro dotazy a hledání řešení konkrétních problémů. Počet proškolených osob: 15 Požadovaný minimální pokládaný rozsah: 6 hodin (1 den) 2) Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra Obsah kurzu: - Seznámení se se symptomatikou poruch autistického spektra, typickým chováním a projevy, typy autismu. - Rozbor specifických obtíží v komunikaci a řeči. - Seznámení s vývojem a testováním řečových a komunikačních dovedností. - Základy strukturovaného učení - Komunikace u dětí s autismem, alternativní formy komunikace. - Ukázky praktických nácviků a pomůcek využívaných v komunikační teorii. - Vytvoření prostoru pro praktické nácviky komunikačních dovedností, včetně ukázek pomůcek a zaučení s programem pro vytváření komunikačních procesů Boardmaker. Dále předvedení videoukázek, a to u klientů s nízko i vysoce funkčním autismem. Počet proškolených osob: 15 Požadovaný minimální pokládaný rozsah: 12 hodin (2 dny) 3) Zvládání agrese a autoagrese u osob s poruchou autistického spektra Obsah kurzu: - Úloha pracovníka při výskytu fyzické a verbální agrese. - Seznámení se s mýty v terapii. - Pětikrokový terapeutický postup pro zvládání problémového chování. - Rizika zenužití behaviorální terapie u klientů s mentálním handicapem. Počet proškolených osob: 15 Požadovaný minimální pokládaný rozsah: 12 hodin (2 dny)
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením